ฟอร์ม 56 -1/2562

วันที่ได้รับข้อมูล 30/06/2562

ฟอร์ม 56 -1/2561

วันที่ได้รับข้อมูล 28/10/2561

ฟอร์ม 56 -1/2560

วันที่ได้รับข้อมูล 28/09/2560

ฟอร์ม 56 -1/2559

วันที่ได้รับข้อมูล 22/09/2559

ฟอร์ม 56 -1/2558

วันที่ได้รับข้อมูล 30/09/2558

ฟอร์ม 56 -1/2557

วันที่ได้รับข้อมูล 31/10/2557

ฟอร์ม 56 -1/2556

วันที่ได้รับข้อมูล 25/09/2556

ฟอร์ม 56 -1/2555

วันที่ได้รับข้อมูล 24/09/2555

ฟอร์ม 56 -1/2554

วันที่ได้รับข้อมูล 26/09/2554

ฟอร์ม 56 -1/2553

วันที่ได้รับข้อมูล 27/09/2553

ฟอร์ม 56 -1/2552

วันที่ได้รับข้อมูล 18/09/2552

ฟอร์ม 56 -1/2551

วันที่ได้รับข้อมูล 30/09/2551