ผลิตภัณฑ์ Dimet

ผลิตภัณฑ์ Wattyl

ผลิตภัณฑ์ Carboline

ข่าวสารนักลงทุน

แจ้งอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับผู้ถึอหุ้น (แก้ไข)

แจ้งอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับผู้ถึอหุ้น (แก้ไข) read more

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (แก้ไข)

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (แก้ไข) read more

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) read more

mai FORUM 2019 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 6 ภายใต้ธีม “20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน”

mai FORUM 2019 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 6 ภายใต้ธีม “20 ปี... read more

มติคณะกรรมการบริษัท 010-2562

มติคณะกรรมการบริษัทฯ 010-2562 read more

หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ read more

แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“DIMET-W2”)

แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“DIMET-W2”) read more

มติคณะกรรมการบริษัท 009-2562

THAI FINAL มติคณะกรรมการบริษัท-ไทย 009-2562 ลงทุน IGEN-ENERGYMcTr-PBT read more

ดาวน์โหลดเอกสาร