ผลิตภัณฑ์ Dimet

ผลิตภัณฑ์ Wattyl

ผลิตภัณฑ์ Carboline

ข่าวสารนักลงทุน

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) read more

เอกสารประกอบการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เอกสารประกอบการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ read more

22 มิ.ย. 61 – แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“DIMET-W2”) วันที่ 2-6 กรกฏาคม 2561

DIMET 014-2561 แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิ DIMET RO+DIMET-W1.pdfFORM ใบจองซื้อหุ้น THAI-ENG 14-6-2561.PDFDIMET 014-2561 แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิ DIMET... read more

31 พ.ค. 2561 – หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 read more

28 พ.ค. 2561 – สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) read more

22 พ.ค. 2561 – แจ้งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม,การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W2, กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด (“IGE”) (แก้ไข)

แจ้งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม,การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W2, กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด (``IGE``) (แก้ไข) read more

18 พ.ค. 2561 – แต่งตั้งกรรมการบริหาร

แต่งตั้งกรรมการบริหาร read more

15 พ.ค. 2561 – งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) read more

ดาวน์โหลดเอกสาร