ผลิตภัณฑ์ Dimet

ผลิตภัณฑ์ Wattyl

ผลิตภัณฑ์ Carboline

ข่าวสารนักลงทุน

แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ( DIMET-W3 )

read more

เอกสารประกอบการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ดาวน์โหลดไฟล์ read more

แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ดาวน์โหลดไฟล์ read more

แจ้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาาตอบแทนลาออก

ดาวน์โหลดไฟล์ read more

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด 2 ท่าน และเงินค่าจองซื้อหุ้น จำนวน 130,500,000 บาท ให้แก่ผู้จองซื้อ

ดาวน์โหลดไฟล์ read more

แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่ง (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ read more

แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ read more

ชี้แจงเพิ่มเติมการขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจาก RO ให้ PP ในราคาต่ำกว่า ROเพิ่มตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม

ดาวน์โหลดไฟล์ read more

ดาวน์โหลดเอกสาร