รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น EGM
14/07/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 3086 คนบทความที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 Shareholders' Meeting EGM

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 2. สารสนเทศ (รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์)3. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ...
1410 | 14/06/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2023 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)