คณะกรรมการ


08/06/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 8814 คน
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นาย เต็ง เซียะ หวาง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2
นาย วิชัย วนวิทย์ 
รองประธานกรรมการ
3
นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ 
กรรมการอิสระ 
4
นาย ประยุทธ ศุภวราพงษ์
กรรมการอิสระ
5
นาย เหอ จือ หวง
กรรมการบริษัท
6
นาย สัญญา จันทรัตน์
กรรมการอิสระ 
7
นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์
กรรมการบริษัท
8
นาย วสุ  คุณวาสี
กรรมการบริษัท
9
นางสาว จุฑามาศ จิตติถาวร
กรรมการบริษัท


คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นาย ประยุทธ ศุภวราพงษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ กรรมการตรวจสอบ
3 นาย เต็ง เซียะ หวาง
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นาย ประยุทธ ศุภวราพงษ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566
บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นาย เต็ง เซียะ หวาง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 นาย วิชัย วนวิทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นางสาว จุฑามาศ จิตติถาวร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566
บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1 นาย วสุ  คุณวาสี
ประธานกรรมการบริหาร
2 นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์
กรรมการบริหาร
3 นาย เหอ จือ หวง
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566
บริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1 นาย สัญญา จันทรัตน์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
2 นาย วิชัย วนวิทย์
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
3 นาย เหอ จือ หวง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
4 นางสาว จุฑามาศ จิตติถาวร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อไดเมท(สยาม)

ติดต่อไดเมท(สยาม)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107550000165 602 หมู่ที่2 ซอย1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุ...
10725 | 23/02/2022
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ลำดับ...
8814 | 08/06/2023
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)