แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2564 และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 2021)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM
08/04/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 987 คน

โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)