วิสัยทัศน์


“มุ่งมั่นเป็นผู้นำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ผลตอบแทนที่ดีแก่คู่ค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม”

พันธกิจ


“ส่งเสริมความสามารถของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”