ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

หมายเหตุ :

– กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน คือ นางสาววรรณา เมลืองนนท์

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

หมายเหตุ :

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

หมายเหตุ :

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทมีคณะผู้บริหาร จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ


บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัททุกท่าน ไม่มีประวัติกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตหรือกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน รวมทั้งกรรมการอิสระ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน ที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จึงเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระและสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้