บริษัทย่อย

ACCT จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2531 ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตั้งระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection สำหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น้ำฯลฯ และการป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ Wax Tape โดยบริษัทถือหุ้นใน ACCT แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,982 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 510 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.23 ของทุนจดทะเบียนของ ACCT ซึ่งเท่ากับ 4,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1) SUNCOAT จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ตั้งอยู่เลขที่ 888/18 หมู่ที่ 19 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสีทนความร้อนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ SUNCOAT ซึ่งเท่ากับ 3,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

2) SOLID จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2532 ตั้งอยู่เลขที่ 589/1 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มมูลค่าเท่ากับ 6,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท โดยมีกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนางอัจฉรา โมมินทร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

3) บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (“UWC”)  จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2510 ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายโครงเหล็กชุบสังกะสีสำหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย และมีการให้บริการชุบสังกะสีให้แก่ลูกค้าทั่วไป และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ส่งกำลัง บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 24.50 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วม