31 สิงหาคม 2560- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (แก้ไขข่าว)