31 สิงหาคม 2560- กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และงดจ่ายเงินปันผล