27 เม.ย. 2561 – สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด (IGE) (แก้ไข) หลักทรัพย์ DIMET