05 กันยายน 2560- แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“DIMET-W1”)