แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด 2 ท่าน และเงินค่าจองซื้อหุ้น จำนวน 130,500,000 บาท ให้แก่ผู้จองซื้อ