แจ้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาาตอบแทนลาออก