ชี้แจงเพิ่มเติมการขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจาก RO ให้ PP ในราคาต่ำกว่า ROเพิ่มตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม